Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Selskabets generalforsamling afholdes i Hjørring Kommune inden udgangen af hvert års april måned.

Alle generalforsamlinger – såvel ordinære som ekstraordinære – indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et i regionen udgivet dagblad og i en af de i Hjørring Kommune uddelte ugeaviser samt på Hjørring Antenneselskabs informationskanal og hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. marts det pågældende år.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.
7. Valg af en eller flere revisorer.
8. Eventuelt.

Driftstatus